Disclaimer

De website van De Veste wordt beheerd door De Veste zelf.
Voor het gebruik van deze website en de daarmee verbonden websites gelden de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de bezoeker/gebruiker hiermee instemt.

Gebruik van de website

Bij de totstandkoming van deze website is De Veste met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gegaan. Ook wordt continu gestreefd naar actualiteit. Deze website heeft een algemeen en informatief karakter en volledige (technische) betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan niet worden gegarandeerd.

Links

Op de website kan – naast verwijzingen naar de websites van De Veste zelf en van deelnemingen – worden verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dat betekent niet dat De Veste instaat voor de inhoud ervan of dat deze derden of hun websites zijn verbonden aan De Veste.Als gebruikgemaakt wordt van door derden verstrekte en geboden informatie, producten en diensten, is dat geheel voor eigen risico. De Veste aanvaardt in dat verband geen aansprakelijkheid.De Veste behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie, producten en diensten te wijzigingen en/of te verwijderen, als ze in strijd zijn met de wet, de belangen van internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van De Veste.

E-mail

De Veste aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit verzending van berichten per e-mail. De inhoud van een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de personen die worden genoemd in de aanhef en/of adressering. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie die met het bericht is verzonden, is verboden. Als iemand het bericht abusievelijk ontvangt, wordt hij of zij vriendelijk verzocht om de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.
Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden, zoals virusoverbrenging. De Veste is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van virussen.

Intellectueel eigendom

De Veste is en blijft de enige rechthebbende met betrekking tot de auteursrechten voor deze website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onder meer – maar niet uitsluitend – het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken en het op enige andere wijze in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van derden.De Veste behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Veste is het niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, te vermenigvuldigen of op welke manier dan ook openbaar te maken, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.De Veste aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wat zonder deskundig advies naar aanleiding van de inhoud van deze website wordt ondernomen.De Veste aanvaardt geen aansprakelijkheid voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of middels deze website ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken, wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de website – in welke vorm dan ook – via e-mail aan De Veste of aan de bezoeker/gebruiker wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites, waarnaar deze website een link of referentie bevat.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De Veste behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde en zonder nadere aankondiging te wijzigen.
Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Downloads

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden